ردیف چینی نازل های نیروگاه منتظر قائم توسط شرکت پردادکامه صنعت

ردیف چینی نازل

نازل های نیروگاه منتظرقائم برای ردیف چینی به شرکت پردادکامه صنعت سپرده شد.دستگاه ردیف چینی این شرکت برای اولین بار در کشور راه اندازی شد تا برای ردیف چینی نازل های نیروگاه ها مورد استفاده قرارگیرد. نیروگاه های سراسر کشور برای انجام ردیف چینی نازل های نیروگاه از دستگاه های کشور های دیگر استفاده می کردند ولی اکنون باساخت این دستگاه توسط شرکت پردادکامه صنعت در داخل کشور ردیف چینی نازل ها انجام می گیرد .نیروگاه منتظر قائم یکی از نیروگاه هایی می باشد که ردیف چینی نازل با استفاده از دستگاه ردیف چینی شرکت پردادکامه صنعت انجام گرفته است.

نیروگاه

 

 

 

Comments are disabled.