مذاکره با نیروگاه منتظر قائم

نیروگاه

برگزاری جلسه فنی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت پردادکامه با آقایان دکتر رهنما معاونت مهندسی نیروگاه منتظر قائم در محل نیروگاه

مورخ 27 اردیبهشت ۱۴۰۲ دکتر پرویز اسدی به همراه دکتر فضلی در محل نیروگاه منتظر قائم حضور یافتند و طی جلسه و بازدید به عمل آمده از توربین های نیروگاه و ادوات سوخت رسانی توربین های این نیروگاه، با هئیتی فنی متشکل از دکتر رهنما (معاونت مهندسی نیروگاه منتظر قائم)، مهندسی اولادی (کارشناس ارشد مهندسی) ،ابراهیمی (کارشناس تعمیرات)ومهندس رحمانی (کارشناس ارشد واحد بخار )در خصوص نازل های ردیف چینی شده توسط شرکت های خارجی و نازل های ردیف چینی نشده به بحث و بررسی پرداختند. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص گردید استفاده از سامانه اندازه گیری و ردیف چینی شرکت پردادکامه در خصوص یک ست نازل ایرانی ارسالی توسط این نیروگاه منجر به کاهش اسپرد دمایی توربین و دریافت نتیجه مشابه نازل های آلمانی گردیده است. بر همین اساس مقرر گردید جهت اندازه گیری فلوی سوخت کلیه نازل های موجود در نیروگاه اعم از نازل های ردیف چینی شده توسط شرکت های خارجی و نازل های ردیف چینی نشده، در صورت تصویب و تامین منابع مالی مورد نیاز توسط هیئت مدیره نیروگاه به شرکت پردادکامه ارسال گردد و کلیه نازل ها توسط این شرکت اندازه گیری و کدگذاری گردد تا واحدهای تعمیراتی بتوانند در مواقع لزوم با مراجعه به گزارشات استخراج شده این شرکت بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به تعویض نازل معیوب و راه اندازی مجدد توربین بدون سعی و خطا اقدام نمایند. در ادامه ضمن بازدید از فرآیند تعمیرات یک واحد توربین گازی، دکتر رهنما پیشنهاد کرد جهت تامین و تعمیر نازل های نیروگاهی با تکیه بر دانش فنی شرکت پردادکامه پروژه ای تحقیقاتی جهت ساخت داخل نمودن این نازل ها آغاز گردد.نیروگاه

Comments are disabled.