• ساخت تجهیزات مربوط به صنایع فولادی و نورد با ابعاد ۳۰۰۰۲۸۰۰۲۲۰۰ میلیمتر.
54
56
58
60
55
57
59
61